thoi khoa bieu hoc ky 2 nam hoc 2013- 2014

Thoi khoa bieu hoc ky 2 nam hoc 2013- 2014 thuc hien tu ngay 23/12/2013, nay co thay doi thuc hien tu ngay 06/2/2014.

 

Trường THCS Hồng Thái Tây                  
Học kỳ II                    
Năm học 2013- 2014 THỜI KHOÁ BIỂU          
               
                       
          Có giá trị từ ngày: 06/02/2014        
                       
Thứ Tiết 6A1 6A2 7B1 7B2 8C1 8C2 9D1 9D2  Ngày GV nghỉ Ghi chú
Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ    
2 Nhạc- T.Hà NN-Liên Nhạc- Ngọc Sử- Hương TD-Thía TOAN-H.Hà VAN-Thoa SINH-T.Lan
3 CN- T. Hà TOAN-Phương Van - Lanh TOAN-Thịnh TOAN- Thành Địa- Đ.Lan TD-Thía TOAN-Hữu Hà
4 TOAN-Phương Tin- Nghệ TOAN-Thịnh Nhạc- Mai Nhạc- Ngọc NN- Hoan TOAN-Thành TD-Thía
Thứ 3 5 NN-Liên Tin- Nghệ CN- Thịnh MT- T.Hà SINH-T.Lan GDCD- Cương N.Ngữ- Hoan GDCD- Mai
1 VAN- T. Hà VAN-Hương NN- Liên TOAN-Thịnh Tin- Nghệ VAN-Ngọc Sinh - Đ.Lan VAN-N.Lan Thoa, Thía, Thương,  
2 NN-Liên Sử- Ngọc TOAN-Thịnh VAN-Mai Tin- Nghệ SINH-T.Lan Địa- Hiển Sử- N.Lan  Cương, Lanh
3 Sử- Ngọc Nhạc- T. Hà Sử- Hương CN- Thịnh HOA-Hiển TOAN-H.Hà TOAN-Thành LY-Phương  
4 TOAN-Phương NN-Liên CN- Thịnh Tin- Nghệ TOAN- Thành MT- Hương Sử- N.Lan SINH-T.Lan  
Thứ 4 5     GDCD- Liễu Tin- Nghệ Địa- Đ.Lan NN- Hoan LY-Phương HOA-Hiển  
1 VAN- T.Hà TOAN-Phương TD-Thía NN- Liên TOAN- Thành HOA-Hiển VAN-Thoa TOAN-Hữu Hà Hương,  
2 TD-Thía NN-Liên DIA-Đ.Lan TOAN-Thịnh N.Ngữ- Hoan TOAN-H.Hà TOAN-Thành Văn- N.Lan Ngọc,  Mai
3 Sinh- Cương TD-Thía NN- Liên CN- Thịnh Văn- Lanh Địa- Đ.Lan HOA-Hiển Sử- N.Lan  
4 Lý- Phương Sinh- Cương TOAN-Thịnh TD-Thía Địa- Đ.Lan NN- Hoan Sử- N.Lan Nhạc- Thương  
Thứ 5 5 GDCD- Thoi Lý- Phương Sinh- Cương GDCD- Liễu MT- Thịnh SINH-T.Lan TC- Thoa NN- Hoan  
1 CN- T. Hà TOAN-Phương TOAN-Thịnh Địa- Đ. Lan Văn- Lanh TD-Thía VAN-Thoa TOAN-Hữu Hà   NGLL- Dạy tuần 1, 3 của tháng
2 TOAN-Phương MT- Thương DIA-Đ.Lan Sử- Hương TD-Thía TOAN-H.Hà HOA-Hiển VAN-N.Lan   NGLL khối 8 dạy buổi chiều thứ 5, từ 13h30'(Đ/c Ngọc, Lanh)
3 Địa- Hiển VAN-Hương Van - Lanh VAN-Mai TOAN- Thành Tin- Nghệ Sinh - Đ.Lan CN- H. Hà    
4 MT- Thương CN- Mai Sử- Hương NN- Liên CN-Thành Tin- Nghệ CN- H. Hà TC- N. Lan   GDHN- Dạy 1 tiết/ 1lớp/1 tháng( tuần 2:9D1;tuần 4: 9D2)
Thứ 6 5 NGLL- T.Hà NGLL-Hương NGLL- Liên NGLL-Mai N.Ngữ- Hoan CN-Thành   NGLL- N.Lan   Đ/c: Thoa dạy GDHN 9, tiết 5 thứ 5 
1 Tin- Nghệ VAN-Hương TD-Thía  Sinh- Cương Sinh - Đ.Lan Lý- H. Hà VAN-Thoa NN- Hoan Thịnh, N. Lan, Liên  
2 Tin- Nghệ VAN-Hương VAN- Lanh TD-Thía Sử- Mai VAN-Ngọc VAN-Thoa HOA-Hiển T. Hà(v),Phương, Thành, 
3 Sinh- Cương TD-Thía Văn- Lanh VAN-Mai HOA-Hiển Nhạc- Ngọc GDCD- Thoa TOAN-Hữu Hà  
4 TD-Thía Địa -Đ.Lan Tin- Nghệ VAN-Mai N.Ngữ- Hoan HOA-Hiển Nhạc- Thương  TC- H. Hà  
Thứ 7 5     Tin- Nghệ Địa- Đ. Lan Lý- H. Hà Sử- Mai N.Ngữ- Hoan Địa- Hiển  
1 TOAN-Phương Sinh- Cương Ly - Thịnh NN- Liên VAN-Lanh TD-Thía TOAN-Thành VAN-N.Lan Hiển, Đỗ Lan, Thái Hà  
2 VAN- T.Hà TOAN-Phương N.Ngữ- Liên  Sinh- Cương VAN-Lanh CN-Thành TD-Thía Văn- N.Lan H. Hà, Hoan, Nghệ,
3 VAN- T.Hà GDCD- Hương Sinh- Cương Toán - Thịnh CN-Thành Văn- Ngọc LY-Phương TD-Thía  
4 NN-Liên CN- Mai MT- T. Hà Ly - Thịnh GDCD- Cương Văn- Ngọc TC- Thành LY-Phương  
  5 SH- T.Hà SH- Hương SH- Liên SH- Mai SH- Lanh SH- Ngọc SH- Thoa SH- N.Lan  
Trường THCS Hồng Thái Tây                  
Học kỳ II                    
Năm học 2013- 2014 THỜI KHOÁ BIỂU          
               
                       
          Có giá trị từ ngày: 06/02/2014        
                       
Thứ Tiết 6A1 6A2 7B1 7B2 8C1 8C2 9D1 9D2  Ngày GV nghỉ Ghi chú
Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ    
2 Nhạc- T.Hà NN-Liên Nhạc- Ngọc Sử- Hương TD-Thía TOAN-H.Hà VAN-Thoa SINH-T.Lan
3 CN- T. Hà TOAN-Phương Van - Lanh TOAN-Thịnh TOAN- Thành Địa- Đ.Lan TD-Thía TOAN-Hữu Hà
4 TOAN-Phương Tin- Nghệ TOAN-Thịnh Nhạc- Mai Nhạc- Ngọc NN- Hoan TOAN-Thành TD-Thía
Thứ 3 5 NN-Liên Tin- Nghệ CN- Thịnh MT- T.Hà SINH-T.Lan GDCD- Cương N.Ngữ- Hoan GDCD- Mai
1 VAN- T. Hà VAN-Hương NN- Liên TOAN-Thịnh Tin- Nghệ VAN-Ngọc Sinh - Đ.Lan VAN-N.Lan Thoa, Thía, Thương,  
2 NN-Liên Sử- Ngọc TOAN-Thịnh VAN-Mai Tin- Nghệ SINH-T.Lan Địa- Hiển Sử- N.Lan  Cương, Lanh
3 Sử- Ngọc Nhạc- T. Hà Sử- Hương CN- Thịnh HOA-Hiển TOAN-H.Hà TOAN-Thành LY-Phương  
4 TOAN-Phương NN-Liên CN- Thịnh Tin- Nghệ TOAN- Thành MT- Hương Sử- N.Lan SINH-T.Lan  
Thứ 4 5     GDCD- Liễu Tin- Nghệ Địa- Đ.Lan NN- Hoan LY-Phương HOA-Hiển  
1 VAN- T.Hà TOAN-Phương TD-Thía NN- Liên TOAN- Thành HOA-Hiển VAN-Thoa TOAN-Hữu Hà Hương,  
2 TD-Thía NN-Liên DIA-Đ.Lan TOAN-Thịnh N.Ngữ- Hoan TOAN-H.Hà TOAN-Thành Văn- N.Lan Ngọc,  Mai
3 Sinh- Cương TD-Thía NN- Liên CN- Thịnh Văn- Lanh Địa- Đ.Lan HOA-Hiển Sử- N.Lan  
4 Lý- Phương Sinh- Cương TOAN-Thịnh TD-Thía Địa- Đ.Lan NN- Hoan Sử- N.Lan Nhạc- Thương  
Thứ 5 5 GDCD- Thoi Lý- Phương Sinh- Cương GDCD- Liễu MT- Thịnh SINH-T.Lan TC- Thoa NN- Hoan  
1 CN- T. Hà TOAN-Phương TOAN-Thịnh Địa- Đ. Lan Văn- Lanh TD-Thía VAN-Thoa TOAN-Hữu Hà   NGLL- Dạy tuần 1, 3 của tháng
2 TOAN-Phương MT- Thương DIA-Đ.Lan Sử- Hương TD-Thía TOAN-H.Hà HOA-Hiển VAN-N.Lan   NGLL khối 8 dạy buổi chiều thứ 5, từ 13h30'(Đ/c Ngọc, Lanh)
3 Địa- Hiển VAN-Hương Van - Lanh VAN-Mai TOAN- Thành Tin- Nghệ Sinh - Đ.Lan CN- H. Hà    
4 MT- Thương CN- Mai Sử- Hương NN- Liên CN-Thành Tin- Nghệ CN- H. Hà TC- N. Lan   GDHN- Dạy 1 tiết/ 1lớp/1 tháng( tuần 2:9D1;tuần 4: 9D2)
Thứ 6 5 NGLL- T.Hà NGLL-Hương NGLL- Liên NGLL-Mai N.Ngữ- Hoan CN-Thành   NGLL- N.Lan   Đ/c: Thoa dạy GDHN 9, tiết 5 thứ 5 
1 Tin- Nghệ VAN-Hương TD-Thía  Sinh- Cương Sinh - Đ.Lan Lý- H. Hà VAN-Thoa NN- Hoan Thịnh, N. Lan, Liên  
2 Tin- Nghệ VAN-Hương VAN- Lanh TD-Thía Sử- Mai VAN-Ngọc VAN-Thoa HOA-Hiển T. Hà(v),Phương, Thành, 
3 Sinh- Cương TD-Thía Văn- Lanh VAN-Mai HOA-Hiển Nhạc- Ngọc GDCD- Thoa TOAN-Hữu Hà  
4 TD-Thía Địa -Đ.Lan Tin- Nghệ VAN-Mai N.Ngữ- Hoan HOA-Hiển Nhạc- Thương  TC- H. Hà  
Thứ 7 5     Tin- Nghệ Địa- Đ. Lan Lý- H. Hà Sử- Mai N.Ngữ- Hoan Địa- Hiển  
1 TOAN-Phương Sinh- Cương Ly - Thịnh NN- Liên VAN-Lanh TD-Thía TOAN-Thành VAN-N.Lan Hiển, Đỗ Lan, Thái Hà  
2 VAN- T.Hà TOAN-Phương N.Ngữ- Liên  Sinh- Cương VAN-Lanh CN-Thành TD-Thía Văn- N.Lan H. Hà, Hoan, Nghệ,
3 VAN- T.Hà GDCD- Hương Sinh- Cương Toán - Thịnh CN-Thành Văn- Ngọc LY-Phương TD-Thía  
4 NN-Liên CN- Mai MT- T. Hà Ly - Thịnh GDCD- Cương Văn- Ngọc TC- Thành LY-Phương  
  5 SH- T.Hà SH- Hương SH- Liên SH- Mai SH- Lanh SH- Ngọc SH- Thoa SH- N.Lan