Thời Khóa Biểu HK2(Năm học 2017-2018)


Trường THCS Hồng Thái Tây THỜI KHÓA BIỂU    
Năm học 2017 -2018   Áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2018    
Học kì II                  
Thứ  Tiết 6A1 6A2 7B1 7B2 8C1 8C2 9D1 9D2 Ghi chú
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Sinh - Hiển Toán - Thủy Văn - N.Lan Toán - Hường Địa - Đ.Lan Toán - Thành Văn - Lanh Sử - Phượng  
3 TD - Thía Văn - Mai Toán - Thủy NNgữ - Hương Sinh - Lương NNgữ- Hoan TCV - Lanh Văn - Ngọc  
4 Nhạc- Hường TD - Thía Sử - Mai Văn - N.Lan Toán - Huyền GDCD - Đ.Lan Sử - Phượng Văn - Ngọc  
5 GDCD - Lanh C.Nghệ - Đ.Lan NNgữ - Hương Sinh - Lương TCT - Huyền Nhạc - Hường GDCD - N.Lan CNghệ - Thành  
3 1 C.Nghệ - Lương NNgữ - Hương Toán - Thủy Lý - Hường Văn - Mai TD - Thía NNgữ- Hoan Toán - Thành Hiển
2 Văn - Ngọc Nhạc- Hường NNgữ - Hương TD - Thía Toán - Huyền Địa - Đ. Lan TCA - Hoan ÂN -Thương Đ Lanh
3 Văn - Ngọc Văn - Mai TCT - Hường NNgữ - Hương TCA - Hoan Sinh - Lương TD - Thía Lý - Huyền Phượng
4 Sử - N.Lan Văn - Mai TCA - Hương CNghệ - Thủy Địa - Đ. Lan TCT - Huyền Toán - Thành TD - Thía  
5     CNghệ - Thủy Địa - Đ. Lan CNghệ - Huyền Lý - Hường CNghệ - Thành Sinh - Lương  
4 1 C.Nghệ - Lương Toán - Thủy Lý - Hường Địa - Đ. Lan Toán - Huyền Văn - Lanh NNgữ- Hoan Toán - Thành Hương
2 Toán - Huyền Địa - Đ. Lan Văn - N.Lan Toán - Hường NNgữ- Hoan Văn - Lanh Toán - Thành Văn - Ngọc Mai
3 Toán - Huyền Sinh - Lương Văn - N.Lan Sử - Ngọc Lý - Hường Toán - Thành Văn - Lanh NNgữ- Hoan Thương Đ
4 Văn - Ngọc Lý - Hường CNghệ - Thủy Sinh - Lương Hóa - Hiển NNgữ- Hoan Địa - Đ. Lan Lý - Huyền Thía
5     Sinh - Lương CNghệ - Thủy Nhạc- Hường CNghệ - Huyền Hóa - Hiển Địa - Đ. Lan  
5 1 Lý - Hường Sinh - Lương Văn - N.Lan MT -Thương Đ Toán - Huyền Văn - Lanh Toán - Thành Hóa - Hiển  
2 Toán - Huyền MT -Thương Đ Địa - Đ. Lan Văn - N.Lan TD - Thía Toán - Thành Sinh - Lương TCA - Hoan Thủy
3 Văn - Ngọc Văn - Mai TD - Thía NNgữ - Hương NNgữ- Hoan Địa - Đ.Lan Lý - Huyền Toán - Thành  
4 NNgữ - Hương Sử - N. Lan Sinh - Lương Toán - Hường Văn - Mai NNgữ- Hoan Văn - Lanh Văn - Ngọc  
5 NGLL - Hiển NGLL - Thủy NGLL - Hường NGLL - Thủy HT MT -Thương Đ Sinh - Lương NGLL - Lanh NGLL - Ngọc  
6 1 Toán - Huyền Toán - Thủy GDCD - Lương Toán - Hường GDCD - Đ.Lan Sử - Mai Sử - Phượng TD - Thía Ngọc
2 TCV - Thương P GDCD - Lanh TD - Thía GDCD - Lương Sử - Mai Hóa - Hiển Lý - Huyền NNgữ- Hoan N.Lan
3 Sinh - Hiển NNgữ - Hương Địa - Đ. Lan TCT - Hường Sinh - Lương CNghệ - Huyền TD - Thía Sử - Phượng Thành
4 NNgữ - Hương TCV - Thương P Toán - Thủy Nhạc- Hường NNgữ- Hoan TD - Thía Sinh - Lương Hóa - Hiển  
5 TCT - Thủy C.Nghệ - Đ.Lan Nhạc- Hường TCA - Hương CNghệ - Huyền TCA - Hoan Hóa - Hiển Sinh - Lương  
7 1 MT -Thương Đ NNgữ - Hương Toán - Thủy Văn - N.Lan TD - Thía Văn - Lanh Toán - Thành Văn - Ngọc Lương,
2 TD - Thía Toán - Thủy Sử - Mai Văn - N.Lan Hóa - Hiển Toán - Thành ÂN -Thương Đ TCV - Ngọc Đ.Lan
3 NNgữ - Hương TD - Thía MT -Thương Đ Sử - Ngọc Văn - Mai Hóa - Hiển Văn - Lanh Toán - Thành Hoan
4 Địa - Hiển TCT - Thủy NNgữ - Hương TD - Thía Văn - Mai MT -Thương Đ Văn - Lanh GDCD - N.Lan Huyền
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL Hường 
                     
        NGLL Tuần 1,3; GDHN: 9D1 - Tuần 2, 9D2 - Tuần 4      

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu