Thời Khóa Biểu HKI (Năm học 2017-2018)


Trường THCS Hồng Thái Tây THỜI KHÓA BIỂU    
Năm học 2017 -2018   Áp dụng từ ngày 21 tháng 8 năm 2017    
Học kì I                  
Thứ  Tiết 6A1 6A2 7B1 7B2 8C1 8C2 9D1 9D2 Ghi chú
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Sinh - Hiển NNgữ - Hương Văn - N.Lan Toán - Hường Sử - Mai Sinh - Lương Văn - Lanh Địa - Đ. Lan  
3 TD - Thía Văn - Mai Toán - Thủy NNgữ - Hương Sinh - Lương NNgữ- Hoan Toán - Thành Văn - Ngọc  
4 Nhạc - Duy TD - Thía Sinh - Lương Văn - N.Lan Toán - Huyền Sử - Mai Địa - Đ. Lan Văn - Ngọc  
5 GDCD - Lanh C.Nghệ - Duy NNgữ - Hương Sinh - Lương TCT - Huyền GDCD - Đ.Lan GDCD - N.Lan CNghệ - Thành  
3 1 Toán - Huyền GDCD - Lanh Toán - Thủy GDCD - Lương Văn - Mai TD - Thía NNgữ- Hoan Toán - Thành Hiển
2 Văn - Ngọc Toán - Thủy NNgữ - Hương TD - Thía Toán - Huyền Địa - Đ. Lan TCA - Hoan MT -Thương Đ  
3 Văn - Ngọc Văn - Mai TCT - Hường NNgữ - Hương TCA - Hoan Toán - Thành TD - Thía Sinh - Lương Phượng
4 Sử - N.Lan Văn - Mai TCA - Hương CNghệ - Thủy Địa - Đ. Lan TCT - Huyền Toán - Thành TD - Thía  
5     Nhạc - Duy Địa - Đ. Lan MT -Thương Đ Lý - Hường CNghệ - Thành Lý - Huyền  
4 1 Văn - Ngọc Toán - Thủy Sinh - Lương Địa - Đ. Lan Hóa - Hiển Văn - Lanh NNgữ- Hoan Toán - Thành Hương
2 C.Nghệ - Duy TCV - Thương P Văn - N.Lan Toán - Hường Sinh - Lương Văn - Lanh Toán - Thành NNgữ- Hoan Mai
3 TCV - Thương P Lý - Hường Văn - N.Lan Sinh - Lương NNgữ- Hoan Toán - Thành Văn - Lanh Văn - Ngọc Thương Đ
4 Toán - Huyền Sinh - Lương CNghệ - Thủy Sử - Phượng Lý - Hường NNgữ- Hoan Hóa - Hiển Địa - Đ. Lan Thía
5         Nhạc - Duy CNghệ- Thủy Địa - Đ. Lan Lý - Huyền  
5 1 TD - Thía Sinh - Lương Văn - N.Lan MT -Thương Đ Toán - Huyền Văn - Lanh Sử - Phượng Hóa - Hiển Hường 
2 Toán - Huyền MT -Thương Đ Địa - Đ. Lan Văn - N.Lan TD - Thía Nhạc - Duy Sinh - Lương TCA - Hoan Thủy
3 Văn - Ngọc Sử - N. Lan TD - Thía NNgữ - Hương NNgữ- Hoan Sử - Mai Lý - Huyền Sử - Phượng Thành
4 NNgữ - Hương Văn - Mai Sử - Phượng TD - Thía Hóa - Hiển TCA - Hoan Văn - Lanh Văn - Ngọc  
5 NGLL - Hiển NGLL - Thủy NGLL - Duy NGLL - Thủy HT HĐNG-Mai HĐNG-Huyền NGLL - Lanh NGLL - Ngọc  
6 1 NNgữ - Hương Toán - Thủy GDCD - Lương Toán - Hường Văn - Mai TD - Thía Lý - Huyền Toán - Thành Ngọc
2 Toán - Huyền C.Nghệ - Duy TD - Thía TCT - Hường GDCD - Đ.Lan Hóa - Hiển Toán - Thành NNgữ- Hoan N.Lan
3 TCT - Thủy NNgữ - Hương Địa - Đ. Lan Nhạc - Duy Toán - Huyền Sinh - Lương TD - Thía Hóa - Hiển Lanh
4 Sinh - Hiển Nhạc - Duy Toán - Thủy Lý - Hường NNgữ- Hoan Toán - Thành Sinh - Lương TD - Thía  
5 C.Nghệ - Duy Địa - Đ. Lan Lý - Hường TCA - Hương CNghệ - Thủy NNgữ- Hoan Hóa - Hiển Sinh - Lương  
7 1 MT -Thương Đ NNgữ - Hương Toán - Thủy Sử - Phượng TD - Thía Văn - Lanh TCV - Ngọc Toán - Thành Duy, Lương,
2 Lý - Hường Toán - Thủy Sử - Phượng Văn - N.Lan Sử - Mai Hóa - Hiển MT -Thương Đ Văn - Ngọc Đ.Lan
3 NNgữ - Hương TD - Thía MT -Thương Đ Văn - N.Lan Văn - Mai Toán - Thành Văn - Lanh TCV - Ngọc Hoan
4 Địa - Hiển TCT - Thủy NNgữ - Hương Toán - Hường Văn - Mai MT -Thương Đ Văn - Lanh GDCD - N.Lan Huyền
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL  
                     
        NGLL Tuần 1,3; GDHN: 9D1 - Tuần 2, 9D2 - Tuần 4      
                     

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu