THỜI KHÓA BIỂU HKII(Năm học 2014-2015)


  TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY         THỜI KHOÁ BIỂU (2014-2015)              
            Thực hiện từ 05/01/2015
                                     
Lớp 6A1 6A2 7B1 7B2 8C1 8C2 9D1 9D2 Gv ko có tiết
2 1 C.cờ Ngọc C.cờ Hiển C.cờ L.Hươg C.cờ Hương C.cờ N.Lan C.cờ Mai C.cờ Lanh C.cờ Thu Hà  
2 Văn Ngọc T.D Thía Toán Thành Văn  Hương Văn N.Lan Văn Mai Toán H.Hà Văn Thu Hà
3 TCV Ngọc Toán Thành Địa Đ.Lan Anh L.Hươg Toán H.Hà TCV Mai Anh Hoan Khuyên
4 Toán Thành C.N Hiển Anh L.Hươg T.D Thía Địa Đ.Lan Toán H.Hà Văn Lanh Sử N.Lan
5 Địa Cương Nhạc Ngọc GDCD Mai Địa Đ.Lan Anh L.Hươg C.N Thành TCV Lanh Địa Hiển
3 1 GDCD Đ.Lan C.N Hiển C.N N.Lan Toán Thành T.D Thía Sử Mai Khuyên GDCD Lanh

Thu Hà Thương,
L.Hương


 
2 T.D Thía Toán Thành Văn Phượng C.N N.Lan Toán H.Hà Địa Hiển Văn Lanh Sinh Đ.Lan
3 Sinh Mai GDCD Lanh Địa Đ.Lan Văn  Hương Văn N.Lan T.D Thía Toán H.Hà Khuyên
4 Anh Hoan Sinh Hiển Toán Thành TCV Hương TCV N.Lan Nhạc Ngọc Sinh Đ.Lan Toán H.Hà
5 CN Thươg Sử Ngọc Sử Hương Sinh Cương C.N Thành Sinh Đ.Lan GDCD Lanh C.N H.Hà
4 1 CN Thươg Địa Cương Anh L.Hươg Khuyên Toán H.Hà Hoá Đ.Lan Văn Lanh T.D Thía
T.Hươg
N.Lan, Hiển,
Thành, Mai
 
2 Văn Ngọc Khuyên T.D Thía Sinh Cương Anh L.Hươg Toán H.Hà TCV Lanh Anh Hoan
3 Khuyên T.D  Thía Sinh Cương MT Thươg Hoá Đ.Lan GDCD Liễu Anh Hoan Toán H.Hà
4 TCV Ngọc Anh Hoan MT Thươg T.D Thía Sinh Đ.Lan Anh L.Hươg C.N H.Hà Văn Thu Hà
5                 Nhạc Ngọc Sinh Đ.Lan A.N Thươg TCV Thu Hà
5 1 Sử  Ngọc Toán Thành T.D Thía Sử Hương Địa Đ.Lan Toán H.Hà Khuyên TCV Thu Hà  
2 Nhạc  Ngọc Anh Hoan TCV Hương Toán Thành Hoá Đ.Lan Văn  Mai Sử N.Lan Toán H.Hà
3 Toán Thành Văn Thu Hà TCV Hương Địa Đ.Lan Sử Mai T.D Thía Toán H.Hà Anh Hoan
4 Anh Hoan TCV Thu Hà Toán Thành Anh L.Hươg GDCD N.Lan TCV Mai T.D Thía Sinh Đ.Lan
5 HĐNG Ngọc HĐNG Hiển  HĐNG L.Hươg HĐNG Hương HĐNG N.Lan HĐNG Mai HĐNG Lanh HĐNG Thu Hà
6 1 T.D Thía TCT Thành Anh L.Hươg Văn  Hương Toán H.Hà Hoá Đ.Lan Hoá Hiển Văn Thu Hà

Lanh, Ngọc,
Khuyên
 
2 Sinh Mai Văn Thu Hà Toán Thành Văn  Hương T.D Thía Anh L.Hươg Địa Hiển Toán H.Hà
3 Anh  Hoan Văn Thu Hà Văn Phượng Toán Thành Sinh Đ.Lan Toán H.Hà T.D Thía Sử N.Lan
4 Toán Thành Anh  Hoan Sử Hương GDCD Mai Anh L.Hươg Địa Hiển Toán H.Hà T.D Thía
5         Sinh Cương Sử Hương TCV N.Lan MT Mai Sinh Đ.Lan Hoá Hiển
7 1 Văn Ngọc M.T Thươg Văn Phượng Toán Thành Khuyên Anh L.Hươg Văn Lanh Văn Thu Hà

Hoan, H.Hà,
 Đ.Lan; Thía, Cương

 
2 Văn  Ngọc Sinh Hiển Văn Phượng Anh L.Hươg Văn N.Lan Văn  Mai Văn Lanh Văn Thu Hà
3 Toán Thành Văn Thu Hà Khuyên Nhạc L.Hươg Văn N.Lan Văn Mai Hoá Hiển A.N Thươg
4 M.T Thươg Toán Thành Nhạc L.Hươg TCV Hương MT Mai Khuyên Sử N.Lan Hoá Hiển
5 SHL Ngọc SHL Hiển SHL L.Hươg SHL Hương SHL N.Lan SHL Mai SHL Lanh SHL Thu Hà

                                                                                                                        

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu