THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015


 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

 

      THỜI KHOÁ BIỂU (2014-2015)     

       
   

                                                                                                                  Thực hiện từ 15/8/2014

                                     

Lớp

6A1

6A2

7B1

7B2

8C1

8C2

9D1

9D2

Gv ko có tiết

2

1

C.cờ

Ngọc

C.cờ

Hiển

C.cờ

Liên

C.cờ

Hương

C.cờ

N.Lan

C.cờ

Mai

C.cờ

Lanh

C.cờ

Thu Hà

 

2

Toán

Thành

Sinh

Hiển

Anh

Liên

Văn

Hương

Văn

N.Lan

Văn

Mai

Toán

H.Hà

Văn

Thu Hà

3

Văn

Ngọc

Toán

Thành

Toán

Thịnh

Sử

Hương

Toán

H.Hà

T.D

Thía

Sử

N.Lan

Sinh

Đ.Lan

4

Anh

Hoan

Nhạc

Ngọc

T.D

Thía

Tin

Nghệ

Sinh

Đ.Lan

Toán

H.Hà

Văn

Lanh

Toán

Thành

5

Sinh

Mai

C.N

Thía

Sử

Hương

Tin

Nghệ

GDCD

N.Lan

Sinh

Đ.Lan

GDCD

Lanh

Địa

Hiển

3

1

M.T

Thươg

Sinh

Hiển

Sinh

Cương

Văn

Hương

T.D

Thía

GDCD

Liễu

Văn

Lanh

Văn

Thu HàNghệ, Liên,

 

2

T.D

Thía

Toán

Thành

Văn

Hương

Toán

Thịnh

Toán

H.Hà

Sử

Mai

Anh

Hoan

Sinh

Đ.Lan

3

Sinh

Mai

Văn

Thu Hà

Địa

Đ.Lan

T.D

Thía

Văn

N.Lan

Thành

Toán

H.Hà

Hoá

Hiển

4

Anh

Hoan

T.D

Thía

Toán

Thịnh

C.Nghệ

N.Lan

C.Nghệ

Thành

MT

Mai

Sinh

Đ.Lan

H.Hà

5

C.N

Mai

C.N

Thía

GDCD

N.Lan

Địa

Đ.Lan

Nhạc

Ngọc

C.Nghệ

Thành

H.Hà

Địa

Hiển

4

1

Toán

Thành

Thịnh

Địa

Đ.Lan

Sinh

Cương

Anh

Liên

Toán

H.Hà

Tin

Nghệ

T.D

ThíaThu Hà, Hương,
N.Lan, Hiển
 

2

C.N

Mai

T.D

 Thía

Anh

Liên

Thịnh

Toán

H.Hà

Hoá

Đ.Lan

Tin

Nghệ

Toán

Thành

3

T.D

Thía

Toán

Thành

Toán

Thịnh

Anh

Liên

Hoá

Đ.Lan

Sử

Mai

Văn

Lanh

H.Hà

4

Văn

Ngọc

Anh

Hoan

Tin

Nghệ

Toán

Thịnh

C.Nghệ

Thành

T.D

Thía

H.Hà

MT

Thươg

5

 Nhạc

Ngọc

M.T

Thươg

Tin

Nghệ

Địa

Đ.Lan

MT

Mai

Anh

Liên

C.Nghệ

H.Hà

GDCD

Lanh

5

1

Toán

Thành

Anh

Hoan

T.D

Thía

Sử

Hương

Địa

Đ.Lan

Văn

Mai

Địa

Hiển

Văn

Thu Hà

 

2

Sử

 Ngọc

Toán

Thành

Văn

Hương

Anh

Liên

Hoá

Đ.Lan

Văn

Mai

Toán

H.Hà

Anh

Hoan

3

Thịnh

GDCD

Thươg

Nhạc

Thu Hà

T.D

Thía

Sử

Mai

Địa

Đ.Lan

Anh

Hoan

Toán

Thành

4

Anh

Hoan

Sử

Ngọc

Toán

Thịnh

C.Nghệ

N.Lan

Anh

Liên

Toán

H.Hà

T.D

Thía

 Tin

Nghệ

5

 

 

 

 

C.Nghệ

N.Lan

MT

Liên

 

 

 

 

MT

Thươg

Tin

Nghệ

6

1

Tin

Nghệ

Địa

Cương

Anh

Liên

Văn

Hương

Thành

Sinh

Đ.Lan

Toán

H.Hà

Anh

HoanLanh, Mai,
Ngọc, Thịnh

2

 Tin

Nghệ

Anh

 Hoan

Sinh

Cương

Văn

Hương

T.D

Thía

Anh

Liên

Sinh

Đ.Lan

Toán

Thành

3

Toán

Thành

Văn

Thu Hà

C.Nghệ

N.Lan

Sinh

Cương

Toán

H.Hà

Hoá

Đ.Lan

T.D

Thía

Hoá

Hiển

4

Địa

Cương

Văn

Thu Hà

Sử

Hương

GDCD

N.Lan

Anh

Liên

Toân

H.Hà

Hoá

Hiển

T.D

Thía

5

 

 

 

 

MT

Liên

Nhạc

Thu Hà

Sinh

Đ.Lan

C.Nghệ

Thành

Địa

Hiển

C.Nghệ

H.Hà

7

1

Văn

Ngọc

Tin

Nghệ

Thịnh

Anh

Liên

Văn

N.Lan

Văn

Mai

Văn

Lanh

Văn

Thu Hà


Hoan, H.Hà,
 Đ.Lan; Thía,
Thành

2

Văn

 Ngọc

Tin

Nghệ

Văn

Hương

Toán

Thịnh

Văn

N.Lan

Anh

Liên

Văn

Lanh

Văn

Thu Hà

3

GDCD

Thươg

Văn

Thu Hà

Văn

Hương

Toán

Thịnh

Sử

Mai

Nhạc

Ngọc

Hoá

Hiển

Sử

N.Lan

4

HĐNG

Ngọc

HĐNG

Hiển

HĐNG

Liên

HĐNG

Hương

HĐNG

N.Lan

HĐNG

Mai

HĐNG

Lanh

HĐNG

Thu Hà

5

SHL

Ngọc

SHL

Hiển

SHL

Liên

SHL

Hương

SHL

N.Lan

SHL

Mai

SHL

Lanh

SHL

Thu Hà


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu