QĐ V/v Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

 

Số:.../QĐ - THCS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Đông Triều,  ngày 01tháng 10 năm 2017

 

Quyết định V/v Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018

 

Hiệu trưởng trường THCS HỒNG THÁI TÂY

 

          Căn cứ vào Nghị định số 85/2006/N Đ- CP, ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục;

        Căn cứ  Hướng dẫn số 2215/SGDĐT-TTr ngày 08/9/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra từ năm học 2016-2017;

Thực hiện hướng dẫn số: 835/HD-PGD&ĐT ngày 19/9/2016 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học từ năm học 2016-2017;

Thực hiện hướng dẫn số: 933/HD-PGD&ĐT ngày 11/9/2017 của Phòng GD&ĐT Đông Triều V/v: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;

 

Quyết định

 

          Điều 1. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2017-2018, gồm các ông, bà có tên sau:

          Trưởng ban:           Bà Nguyễn Thị Thu Thủy         - Hiệu trưởng                  

Phó ban:                Bà Nguyễn Thị Thương             - Phó Hiệu trưởng          

Các ủy viên:           Bà Nguyễn Thị Lanh                  - TT tổ KHXH     

Bà Nguyễn Thị Hiển                  - TT tổ KHTN                

Bà  NguyễnThị Thành               -Tổ phó tổ KHXH                    

Bà Nguyễn Thị Thía                  - Trưởng ban TTND

Bà Nguyễn Thị Lan                   -Thư ký hội đồng

          Điều 2. Ban kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo chỉ đạo của trưởng ban.

          Điều 3. Các ông, (bà) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         

Nơi nhận:

- BGH (Chỉ đạo)

- TTCM (t/h)

- Lưu VT

Hiệu Trưởng

 

 

Nguyễn Thị Thu Thủy

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu