PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN Năm học 2016-2017


 

Trường THCS Hồng Thái Tây

     Năm học 2016 - 2017

           Học kỳ 1

    BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

 

 

STT

             Họ và tên

Kiêm nhiệm

                            Phân công chuyên môn

Số tiết

Nguyễn Thị Thu Thủy

Hiệu trưởng

HĐNG (6A1); GDHN 9D1, 9D2

 

Nguyễn Thị Thương

P.Hiệu trưởng

HĐNG (8C1); CNghệ (6A1)

 

Đỗ Thị Tuyết Lan

 

CNghệ (6A2) + Địa (6A1, 6A2, 7B1, 7B2, 8C1, 8C2) + GDCD (6A1) + Sinh (8C1, 8C2, 9D1, 9D2)

19

Nguyễn Thị Huyền Lương

TV-TBTN

Sinh (6A1, 6A2, 7B1, 7B2) + TD (6A1, 6A2)

12

Hoàng Thị Lan Hương

CN 6A1

NNgữ (6A1, 6A2, 9D1, 9D2) + TCA (6A1, 6A2, 9D1, 9D2)

14

Lê Thị Phượng

TTHTCĐ

Sử (9D1, 9D2)

2

Nguyễn Thị Hiển

CN 9D1

Địa (9D1, 9D2) + Hoá (8C1, 8C2, 9D1, 9D2)

12

Nguyễn Thế Hoan

CNTT

NNgữ (7B1, 7B2, 8C1, 8C2) + TCA (8C1, 8C2)

14

Nguyễn Thị Lan

CN 6A2

GDCD (9D1, 9D2) + Sử (6A1, 6A2, 7B1, 7B2) + TCV (6A1, 6A2) + Văn (6A2)

14

10 

Nguyễn Thị Thành

 

CNghệ (8C1,8C2, 9D1, 9D2) + TCT (7B1,7B2) + Toán (8C1, 9D1, 9D2)

18

11 

Nguyễn Thị Thía

CN 8C1

TD (7B1, 7B2, 8C1, 8C2, 9D1, 9D2)

12

12 

Nguyễn Thị Thương

TPTĐ

MT (6A1, 6A2, 7B1, 7B2, 8C1, 8C2, 9D1, 9D2)

8

13 

Nguyễn Thị Lanh

CN 9D2

TCV (9D1, 9D2) + Văn (9D1, 9D2)

12

14 

Nguyễn Thị Thu Hà

CN 7B2

CNghệ (7B1, 7B2) + TCV (7B2) + Văn (6A1, 7B2)

11

15 

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CN 7B1

GDCD (6A2, 7B1, 7B2, 8C1, 8C2) + Sử (8C1, 8C2) + TCV (7B1) + Văn (7B1)

14

16 

Phạm Thị Tuyết Ngọc

CN 8C2

TCV (8C1, 8C2) + Văn (8C1, 8C2)

10

17 

Phạm Văn Duy

 

ÂN (6A1, 6A2, 7B1, 7B2, 8C1, 8C2)

6

18 

Nguyễn Thị Huyền

 

Lý (8C1, 8C2, 9D1, 9D2) + Toán (7B1, 8C2)

14

19 

Ngô Thị Thanh Thủy

 

Lý (6A1,6A2,7B1,7B2) + Toán (6A1, 6A2, 7B2)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu