Thống kê chất lượng 2011 - 2012


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM CẢ NĂM

NĂM HỌC 2011 - 2012

 1 .  Hạnh kiểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

50

22

44

88.00

6

12.00

0

 

0

 

 

 

2

7

73

40

71

97.26

2

2.74

0

 

0

 

 

 

3

8

87

55

65

74.71

13

14.94

9

10.34

 

 

 

 

4

9

68

37

68

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

278

154

248

89.21

21

7.55

9

3.24

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .  Học lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Khối lớp

Tổng số

Nữ

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

TS

TL %

1

6

50

22

7

14.00

21

42.00

19

38.00

3

6.00

 

 

2

7

73

40

9

12.33

31

42.47

31

42.47

2

2.74

 

 

3

8

87

55

10

11.49

26

29.89

43

49.43

8

9.20

 

 

4

9

68

37

12

17.65

30

44.12

26

38.24

 

 

 

 

 

Cộng

278

154

38

13.67

108

38.85

119

42.81

13

4.68

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thuý Liễu